งานบริการด้านบัญชี

 

งานบริการด้านกฎหมายจดทะเบียน

 • รับทำบัญชีรายเดือน / รายปี
 • ปิดงบการเงินประจำปี
 • ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ปิดงบเลิก – งบชำระบัญชี
 • ยื่นภาษีสรรพากร ทุกชนิด
 • ให้คำปรึกษาด้าน บัญชี และ ภาษีอากร
 
 • จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท / ห้างฯ
 • จดทะเบียนแก้ไข ข้อมูลนิติบุคคล ทุกชนิด
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดทะเบียนขึ้นประกันสังคมนายจ้าง-ลูกจ้าง
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า , ลิขสิทธิ์
 • จดทะเบียน ขอใบอนุญาต ต่างๆ ทางราชการ
 • จดทะเบียนเลิก บริษัท/ห้าง
 • ขอ workpermit คนต่างชาติ
 • ขอ visa คนต่างชาติ
 • ขอโควตา คนต่างด้าว
 • ขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว


งานบริการด้านบัญชี: รับทำบัญชีรายเดือน / รายปี, ปิดงบการเงินประจำปี, ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ปิดงบเลิก – งบชำระบัญชี, ยื่นภาษีสรรพากร ทุกชนิด, ให้คำปรึกษาด้าน บัญชี และ ภาษีอากร       งานบริการด้านกฎหมายจดทะเบียน: จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท / ห้างฯ, จดทะเบียนแก้ไข ข้อมูลนิติบุคคล ทุกชนิด, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดทะเบียนขึ้นประกันสังคมนายจ้าง-ลูกจ้าง, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า , ลิขสิทธิ์, จดทะเบียน ขอใบอนุญาต ต่างๆ ทางราชการ, จดทะเบียนเลิก บริษัท/ห้าง, ขอ workpermit คนต่างชาติ, ขอ visa คนต่างชาติ, ขอโควตา คนต่างด้าว, ขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว